Home ARCH Digitaal in ontwikkeling

ARCH Digitaal in ontwikkeling

Een drempel voor medisch specialisten om mee te doen met ARCH Digitaal is de complexe regelgeving rondom digitale samenwerking en het delen van patiëntengegevens. Als pionier moeten we bij het delen (en later analyseren) van die patiëntendata rekening houden met de technische, juridische en medisch-ethische kanten. We zijn daarom ook zeer verheugd dat ARCH tot een juridische overeenkomst is gekomen met drie Universitair Medische Centra (LUMC, UMCU en UMCG) voor het gebruik van ARCH Digitaal. Dit is een unieke prestatie in het Nederlands zorglandschap en maakt de weg vrij voor andere ziekenhuizen. Ook op het gebied van informatie-technologisch hebben we een verwerkersovereenkomst met de AVG-officieren van vier ziekenhuizen (LUMC, UMCU, AUMC en Hagaziekenhuis). Tot slot is medisch-ethische goedkeuring afgegeven door de METC van het LUMC voor het evalueren van de data die in ARCH Digitaal verzameld worden via de regionale overleggen (MDO’s). We zijn trots op deze mijlpalen waarmee we de samenwerking in expertisenetwerken met ARCH Digitaal kunnen voortzetten en verstevigen in het Nederlands zorglandschap.

ARCH Digitaal is beschikbaar voor alle behandelaren en hun patiënten in samenwerking met hun expertisenetwerk. Naast de digitale ondersteuning biedt ARCH Digitaal structuur tijdens multidisciplinaire overlegmomenten (MDO), dataverzameling en bovenal patiëntenparticipatie met waardegedreven zorg die zeer gewaardeerd wordt door patiënten en behandelaren. Behandelaren die patiënten willen aanmelden voor het MDO kunnen contact opnemen met de regio’s via de volgende mailadressen: regiozuidwest@arch.nl, regiomidden@arch.nl of regionoord@arch.nl.

Inhoudelijke uitbreiding MDO
De focus in het MDO lag vooral op het bespreken van patiënten met een bekende diagnose van een systemische auto-immuunziekte. Maar omdat in sommige gevallen het traject voorafgaand aan het stellen van de diagnose heel complex is, is in de ARCH MDO’s nu ook ruimte voor casussen en kunnen behandelaren binnenkort een dergelijke patiëntencasus aanmelden via een gestandaardiseerd Complexe Casus Formulier. De volgende uitbreiding wordt een formulier voor Sjögren, waarmee een werkgroep op korte termijn start.